Üniversitelerdeki Aşı Zorlamasına Karşı Dilekçe

Üniversitelerdeki Aşı Zorlamasına Karşı Dilekçe

………………………….………………………….. ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’ne

Üniversitenizin ……………………………….……..…… bölümünde okumaktayım.
…………….…. tarihinde tarafıma ve okul arkadaşlarıma tarafınızca aşı olmam yönünde ……………………. yoluyla bildirim aldım. Bildirimin içeriğinde aşı olmamam durumunda yüz yüze eğitim hakkımın engelleneceği yönünde tehditlere maruz kalmakta olduğumu gördüm. Haklarını bilen bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu dayatmaya boyun eğmeyeceğimi, T.C Anayasası’na aykırı olarak aldığınız bu kararın tarafımı bağlamadığını ve …………………………..………….. Üniversitesi öğrencisi olarak bedenime hiçbir tıbbi müdahalede bulunulmaksızın ve hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın örgün
eğitim öğretim hakkımı kullanacağımı bildiriyorum.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Yaşama Hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Özel Yaşama Saygı Hakkı, İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi Madde 5, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Madde 17, yine T.C. Anayasası Madde 56, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 23, 01/08/1998 tarihli Resmi Gazete sayısı : 23420’de de belirtildiği üzere Hasta Hakları Yönetmeliği Madde 4, Anayasa Mahkemesi Muhammed Ali Bayram, B.No:2014/4077,29/06/2016 (R.G. 26/10/2016-29869) Kararı, Anayasa Mahkemesi Halime Sare Aysal B. No:2013/1789, 11/11/2015 kararları gereğince kimse aşı olmaya zorlanamaz.

Buna ek olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Madde 17: “Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz, rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz.” Hükmü uyarınca, yine T.C.K. Madde 77: (1) e) bendi uyarınca herkesin ilgililer hakkında hukuki yollara başvurma hakkı olduğu ve bu sebepler ile hiç kimseyi özellikle ülkemizin geleceği olan gençlerimizi zorla aşılama ya da mobbing uygulayarak aşılanmak zorunda bırakmaya kimsenin hakkı bulunmamaktadır.

İŞBU NEDENLERLE AŞI YÖNÜNDEKİ BASKILARA DAİR SÖYLEMLERDE BULUNAN KİŞİLERİN HAKLARINDA İLGİLİ MEVZUAT KAPSAMINDA YAPTIRIMLARIN UYGULANMASINI İVEDİ OLARAK SAYGILARIMLA ARZ VE TALEP EDER, İŞBU ANAYASAL HAKKIM OLAN DİLEKÇE HAKKI KAPSAMINDA TARAFIMA 15 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE YAZILI BİLDİRİM YAPILMASI GEREKTİĞİNİ AYRICA SAYGILARIMLA ARZ EDERİM.

İSİM
T.C. Kimlik No
Adres

Dilekçeyi pdf formatında buradan indirebilirsiniz:

Farklı dilekçe örnekleri:

MEB İTİRAZ – PCR RED DİLEKÇESİ -Öğretmen ve Veliler İçin

MEB İTİRAZ – PCR RED DİLEKÇESİ -Öğretmen ve Veliler İçin

Dilekçeyi .pdf olarak indirmek için tıklayınız:

Tarih: …./…../2021
TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’na

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca 11.8.2021 tarihinde yaptığı basın açıklamasında aşağıdaki ifadeleri kullanmıştır:

“ Eğitim ve iş hayatımızın sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz kural haline gelmeli, aşı
olmayan kişiler ise düzenli olarak PCR test sonuçlarını göstermelidir. Bu süre zarfında çok
önemli bir işimiz var. O da aşı olmamış öğretmen ve öğretim üyesi kalmayacak tedbirleri hayata
geçirmek. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi korumanın birinci adımı, öğretmenleri, öğretim
üyelerini ve öğrencilerimizin birlikte yaşadıkları ailelerini aşılamaktır.


Aşı programımız bugüne kadar bir teşvik ve tercih konusuydu oysa artık eğitim ve iş
hayatının devamı gayesiyle her bir vatandaşımız için tercihe bırakılamayacak bir toplumsal
ödevdir. Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz kural haline
gelmeli, aşı olmayan kişiler ise düzenli olarak PCR test sonuçlarının negatif olduğunu
göstermelidir. Özellikle öğrenci velileri ya aşılarını tamamlayacaklar ya da hastalık
taşımadıklarını düzenli olarak kontrol ettirmek zorunda olacaklar. Bunun detaylarını ilgili
kurumlarımızla yapacağımız ortak çalışmalar neticesinde ilan edeceğiz.”

Aşı, maske kullanımı ve PCR testi yapılması hakkında anayasamızın 17.maddesine göre zorunluluk yoktur. T.C. Anayasası madde 17’ye göre “tıbbı zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbı deneylere tabi tutulamaz.”
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Yaşama Hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Özel Yaşama Saygı Hakkı, İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi Madde 5, T.C. Anayasası madde 17, T.C. Anayasası madde 56, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 23, gereğince aşı dayatması, PCR testi zorlaması yapılamaz. Ayrıca T.C. Anayasası madde 42’ye göre “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun
bırakılamaz.”


Yüz yüze eğitime başlamak için kurumunuzca dayatılacak her türlü aşı, maske
kullanımı ve PCR testi uygulamalarını reddediyorum.
Kanunen okullarda maske kullanımı, aşı ve PCR zorunluluğu bulunmamasına

rağmen, bu konuda ısrar etmeniz ve zorlamanız durumunda, kurumunuza ve ilgili
kişilere anayasamızın TCK.106, TCK.125 ve TCK. 216 maddeleri gereğince “halkı kin ve
düşmanlığa tahrik ve aşağılama” suçunu işlemekten ve anayasamızın 42. maddesi
gereğince öğrencinin temel hakları olan “eğitim hakkını gasp etmekten” ilgililer
hakkında hukuki yollara başvuracağımı belirtmek isterim.

Saygılarımla.

Şehir / Tarih Ad / Soyad / İmza

meb-itiraz-dilekce

Okul Yönetimlerine Verilmek Üzere, Aşı, Maske, Hes için Red Dilekçesi – Çocuklar İçin

Okul Yönetimlerine Verilmek Üzere, Aşı, Maske, Hes için Red Dilekçesi – Çocuklar İçin

…………….……………. OKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE ;

Okulda veya sınıfta herhangi bir sebeple ve herhangi bir surette çocuğuma aşı, sosyal mesafe, maske takma gibi tıbbi zorunluluklar ve hiçbir tıbbi müdahale uygulanmasını istemiyorum ve buna rızam yoktur. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Yaşama Hakkı, İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi, T.C. Anayasa 17. Madde, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 23.Madde, 1/8/1998 tarihli ve 23420 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Hasta hakları Yönetmenliği Madde 4 mucibince, rızam olmadığı halde böyle bir uygulamaya geçilmesi halinde ise gerek cezai, gerek hukuki yollara başvuracağımı bildirmek isterim.

Buna ek olarak; T.C. Anayasası Madde 5, Madde 74. Madde 42. Madde 23 ve 6698 Sayılı Kişisel Maddelerin Korunması Kanunu Madde 5 mucibince, çocuğum için HES ( Hayat Eve Sığar) kodu ve yan uygulamalarına da AÇIK RIZAM  VE ONAYIM YOKTUR.

  İş bu dilekçemin işleme alınmaması, sayı numarası verilmemesi halinde, ilgililer hakkında TÜRK  CEZA KANUNU 121.MADDE UYARINCA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAKTIR.

  Gereğinin yapılmasını, saygılarımla arz ederim.

Adı Soyadı

          İmza

Adres:

Tel.:

Pdf dökümanı olarak indirmek için tıklayınız:

Notlar:

-Elle a4 kağıda yazabilirsiniz.

-Kabul edilmemesi durumunda okul yönetimine iadeli taahhütlü olarak postalayınız.

-Elden verdiğinizde mutlaka kaydedildiğine emin olup, dosya numarasını talep ediniz.

Sokağa Çıkma İhlali Cezasına İtiraz

Sokağa Çıkma İhlali Cezasına İtiraz

Aşağıdaki dilekçe örneğini bilgisayarınıza indirip gerekli yerleri doldurarak, sokağa çıkma cezasına itiraz edebilirsiniz.

Dilekçenin devamında, anayasal kanıtları içeren, hukuka uygunsuzluk sebepleri net bir şekilde açıklanmış bir makale mevcuttur.

Aynı zamanda tüm sokak cezası itiraz davalarınızda, bu dilekçeyi durumunuza göre uyarlayarak kullanabilirsiniz.

Sokağa çıkma cezaları hukuki olarak pek çok problem içermektedir.

İşte kesilen cezalar hakkında merak edilenler ve cevapları:

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı 92D428CE-4F4C-4455-94A4-B08DEB9FBE54.jpeg

1.Ceza kesilmesi sırasında dikkat etmem gerekenler nelerdir?

  • Polis kimliğinizi istediğinde ibraz etmek durumundasınız. İtiraz etmeyin. Ancak tuttuğu tutanağı imzalatmak isterse imzalamayı reddetme hakkınız var, imzalamamanız daha doğru bir tutum olacaktır. Ancak imzalarsanız, imzanızın yanına “ihtirazi kayıt” notunu ekleyebilirsiniz.. (ihtirazi kayıt, herhangi bir çekince, itiraz varlığı anlamına gelir) Tutanağın kopyasını isteyin, ya da tutanağın fotoğrafını çekebilirsiniz.

2.Ne zaman itiraz etmeliyim?

  • Ceza tebligatı size ulaştıktan sonra 15 gün içerisinde itiraz edebilirsiniz.

3.İtirazımı nereye yapmalıyım?

  • Cezayı kesen yerin (il veya ilçe) Sulh Ceza Hakimliği’ne dilekçenizi vermelisiniz.

4.Bu işlemin bana masrafı nedir?

  • Masrafsızdır. Belki çok istisnai durumlarda yalnızca 10-20 tl gibi bir dosya masrafı çıkabilir.

5.18 yaş altındayım, ben de itiraz edebilir miyim?

  • Veliniz sizin adınıza itiraz edebilir.

6.Ne kadar sürede sonuçlanır?

Genelde 3-5 ay gibi bir sürede sonuçlanmaktadır fakat kesin bir cevap vermek mümkün değil.

7.15 günü geçirmişsem ne yapabilirim?

15 gün sonrasında ödeme emri gelecektir. Sonrasında idari mahkemede iptal davası açabilirsiniz. Fakat dava prosedürlerinde ve masraflarda bazı farklılıklar olacaktır.

8.İndirimden faydalanmak için ödeyip mi itiraz etmeliyim?

  • 15 gün içinde cezayı ödemeyi seçerseniz %25 indirimli ödeme imkanınız olacaktır. Akabinde dilekçenizi verebilirsiniz. Ya da ödemeden de dilekçenizi verebilirsiniz. Etkisi hususunda net konuşmak mümkün değil. Sizin kararınız.

Sokağa Çıkma Cezasına İtiraz Dilekçesi’ni buradan indirebilirsiniz.

pdf versiyonu:

docx versiyonu:

ipc-itiraz-sokağa-çikma-1