…………….……………. OKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE ;

Okulda veya sınıfta herhangi bir sebeple ve herhangi bir surette çocuğuma aşı, sosyal mesafe, maske takma gibi tıbbi zorunluluklar ve hiçbir tıbbi müdahale uygulanmasını istemiyorum ve buna rızam yoktur. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Yaşama Hakkı, İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi, T.C. Anayasa 17. Madde, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 23.Madde, 1/8/1998 tarihli ve 23420 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Hasta hakları Yönetmenliği Madde 4 mucibince, rızam olmadığı halde böyle bir uygulamaya geçilmesi halinde ise gerek cezai, gerek hukuki yollara başvuracağımı bildirmek isterim.

Buna ek olarak; T.C. Anayasası Madde 5, Madde 74. Madde 42. Madde 23 ve 6698 Sayılı Kişisel Maddelerin Korunması Kanunu Madde 5 mucibince, çocuğum için HES ( Hayat Eve Sığar) kodu ve yan uygulamalarına da AÇIK RIZAM  VE ONAYIM YOKTUR.

  İş bu dilekçemin işleme alınmaması, sayı numarası verilmemesi halinde, ilgililer hakkında TÜRK  CEZA KANUNU 121.MADDE UYARINCA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAKTIR.

  Gereğinin yapılmasını, saygılarımla arz ederim.

Adı Soyadı

          İmza

Adres:

Tel.:

Pdf dökümanı olarak indirmek için tıklayınız:

Notlar:

-Elle a4 kağıda yazabilirsiniz.

-Kabul edilmemesi durumunda okul yönetimine iadeli taahhütlü olarak postalayınız.

-Elden verdiğinizde mutlaka kaydedildiğine emin olup, dosya numarasını talep ediniz.