Dilekçeyi .pdf olarak indirmek için tıklayınız:

Tarih: …./…../2021
TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’na

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca 11.8.2021 tarihinde yaptığı basın açıklamasında aşağıdaki ifadeleri kullanmıştır:

“ Eğitim ve iş hayatımızın sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz kural haline gelmeli, aşı
olmayan kişiler ise düzenli olarak PCR test sonuçlarını göstermelidir. Bu süre zarfında çok
önemli bir işimiz var. O da aşı olmamış öğretmen ve öğretim üyesi kalmayacak tedbirleri hayata
geçirmek. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi korumanın birinci adımı, öğretmenleri, öğretim
üyelerini ve öğrencilerimizin birlikte yaşadıkları ailelerini aşılamaktır.


Aşı programımız bugüne kadar bir teşvik ve tercih konusuydu oysa artık eğitim ve iş
hayatının devamı gayesiyle her bir vatandaşımız için tercihe bırakılamayacak bir toplumsal
ödevdir. Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz kural haline
gelmeli, aşı olmayan kişiler ise düzenli olarak PCR test sonuçlarının negatif olduğunu
göstermelidir. Özellikle öğrenci velileri ya aşılarını tamamlayacaklar ya da hastalık
taşımadıklarını düzenli olarak kontrol ettirmek zorunda olacaklar. Bunun detaylarını ilgili
kurumlarımızla yapacağımız ortak çalışmalar neticesinde ilan edeceğiz.”

Aşı, maske kullanımı ve PCR testi yapılması hakkında anayasamızın 17.maddesine göre zorunluluk yoktur. T.C. Anayasası madde 17’ye göre “tıbbı zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbı deneylere tabi tutulamaz.”
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Yaşama Hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Özel Yaşama Saygı Hakkı, İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi Madde 5, T.C. Anayasası madde 17, T.C. Anayasası madde 56, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 23, gereğince aşı dayatması, PCR testi zorlaması yapılamaz. Ayrıca T.C. Anayasası madde 42’ye göre “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun
bırakılamaz.”


Yüz yüze eğitime başlamak için kurumunuzca dayatılacak her türlü aşı, maske
kullanımı ve PCR testi uygulamalarını reddediyorum.
Kanunen okullarda maske kullanımı, aşı ve PCR zorunluluğu bulunmamasına

rağmen, bu konuda ısrar etmeniz ve zorlamanız durumunda, kurumunuza ve ilgili
kişilere anayasamızın TCK.106, TCK.125 ve TCK. 216 maddeleri gereğince “halkı kin ve
düşmanlığa tahrik ve aşağılama” suçunu işlemekten ve anayasamızın 42. maddesi
gereğince öğrencinin temel hakları olan “eğitim hakkını gasp etmekten” ilgililer
hakkında hukuki yollara başvuracağımı belirtmek isterim.

Saygılarımla.

Şehir / Tarih Ad / Soyad / İmza

meb-itiraz-dilekce